Πιστοποιήσεις

Η ΝΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ διαθέτει τα ακόλουθα πιστοποιητικά:
Α) πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015
Β) περιβαλλοντολογικής διαχείρισης ISO 14001:2015
Γ)συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας OHSAS 18001 / ISO 45001
(Το νέο πρότυπο ISO 45001:2018 για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία εκδόθηκε στις 12 Μαρτίου του 2018 με σκοπό να αντικαταστήσει το πρότυπο OHSAS 18001:2007/ΕΛΟΤ 1801:2008)

ISO9001
ISO14001
ISO45001